היחידים מול המדינה

כולם בשביל אחד, או שמא אחד בשביל כולם? במחשבה המדינית שולטות שתי גישות, זו הליברלית, השמה את זכויות הפרט במרכז, ורואה את המדינה כגוף שמטרתו הוא להגן על זכויות אלו, ולעומתה, הגישה הרפובליקנית, הסוברת שלמדינה יש חשיבות בפני עצמה העולה על חשיבותו של הפרט, לפרט ישנן חובות כלפי המדינה, לא רק זכויות. בעולם היהודי ניתן למצוא הדים לשתי גישות אלו. יש שראו את הפרט כדבר החשוב ביותר, ויש שאמרו שדבר זה נכון באומות העולם, אך לעם ישראל ישנה חשיבות מיוחדת העולה על ערכו של הפרט.  

בין שותפות לממלכה

בין שותפות לממלכה
ע
עם יכול להיות קבוצת אנשים שכל אחד מהם דואג לאינטרס הפרטי שלו. לעומת זאת, העם יכול להיות קבוצה בה כל אחד מחבריה דואג לכלל.

תופעות הגחה

תופעות הגחה
ה
המציאות מגלה לנו שישנן תופעות הקיימות בגופים מורכבים שאינן קיימות ברמת הפרט הבודד. תופעות אלו מכונות "תופעות הגחה".

היחידים מול המדינה

היחידים מול המדינה
ב
במחשבה המדינית שולטות שתי גישות, זו הליברלית, ולעומתה, הגישה הרפובליקנית, בעולם היהודי ניתן למצוא הדים לשתי גישות אלו.

התהוות המדינה המודרנית

התהוות המדינה המודרנית
ה
המדינה מספקת את הצורך האנושי הבסיסי בזהות מזה, ואת הצורך בביטחון מזה