התהוות המדינה המודרנית

תיאוריות שונות מציעות הסברים שונים ללכידותן ויציבותן של מדינות ושל המערכת הבין לאומית. הגישות הקלאסיות מצביעות על אינטרסים דתיים וביטחוניים, גישות סוציולוגיות טוענות כי אינטרסים אלו הם תוצאה של תפיסה חברתית, ולמעשה ניתן לבנות מדינות על בסיס אידאלים אחרים. גישות לאומיות יותר גורסות כי המדינה מספקת את הצורך האנושי הבסיסי בזהות מזה, ואת הצורך בביטחון מזה. לפי גישות אלו, ניתן לראות במדינה כלל המורכב הן מצרכי מרכיביו הפרטיים – אזרחי המדינה, והן מצרכים מערכתיים.

 

בין שותפות לממלכה

בין שותפות לממלכה
ע
עם יכול להיות קבוצת אנשים שכל אחד מהם דואג לאינטרס הפרטי שלו. לעומת זאת, העם יכול להיות קבוצה בה כל אחד מחבריה דואג לכלל.

תופעות הגחה

תופעות הגחה
ה
המציאות מגלה לנו שישנן תופעות הקיימות בגופים מורכבים שאינן קיימות ברמת הפרט הבודד. תופעות אלו מכונות "תופעות הגחה".

היחידים מול המדינה

היחידים מול המדינה
ב
במחשבה המדינית שולטות שתי גישות, זו הליברלית, ולעומתה, הגישה הרפובליקנית, בעולם היהודי ניתן למצוא הדים לשתי גישות אלו.

התהוות המדינה המודרנית

התהוות המדינה המודרנית
ה
המדינה מספקת את הצורך האנושי הבסיסי בזהות מזה, ואת הצורך בביטחון מזה